تبلیغات - پارس فستیوال

 

تعرفه و مکان ها تبلیغ در سایت پارس فستیوال

مکان شماره 1 و 2 مکان شماره 3 و 4

مکان شماره 5 و 6

درون صفحه ای خاص

1 ماه : 20.000 تومان 1 ماه : 15.000 تومان -
2 ماه : 35.000 تومان 2 ماه : 25.000 تومان -
3 ماه : 50.000 تومان 3 ماه : 37.000 تومان -
6 ماه : 100.000 تومان 6 ماه : 80.000 تومان 6 ماه : 50.000 تومان
12 ماه : 150.000 تومان 12 ماه :  100.000تومان 12 ماه : 80.000 تومان

 

اندازه تصاویر ارسالی : 

افقی : 200*140

عمودی : 200*280